Rīgas Politiski represēto biedrības

STATŪTI

(jaunā redakcija 19.10.2006)

 

1,  Rīgas Politiski represēto biedrības (RPRB) mērķi ir:

1.1, Politiski represēto pilsoņu politisko, morālo un materiālo interešu aizstāvēšana.

 1.2, Latviskas, patiesi neatkarīgas un demokrātiskas Latvijas valsts veidošana un nostiprināšana.

 1.3, Politiskā, ekonomiskā un starptautiskā taisnīguma atjaunošana un nodrošināšana politiski represētajiem.

 2, Lai sasniegtu augstāk minētos mērķus, RPRB darbojas saskaņā ar šādiem principiem:

 2.1, Visu Rīgas pilsētā  dzīvojošo politiski represēto pilsoņu apzināšana, uzskaite un organizēšana.

 2.2, Reparāciju pieprasīšana un saņemšana no Krievijas Federācijas, lai kompensētu padomju režīma laikā izdarīto Latvijas tautsaimniecības sagrāvi, Latvijas pilsoņu nodarbināšanu vergu darbu nometnēs un izsūtījuma vietās Krievijas Federācijā un citās teritorijās ārpus Latvijas.

 2.3, Piedalīšanās valsts un pašvaldību institūciju darbā, risinot jautājumus, kas skar politiski represēto tiesības un palīdzību viņiem.

 2.4, Piedalīšanās citu sabiedrisko un politisko organizāciju darbībā, kuras pamatojas uz nacionāli patriotiskām idejām; kopā ar tām aktīvi iesaistīties Saeimas un pašvaldību vēlēšanu kampaņā, atgādinot par politiski represēto pilsoņu tiesībām, vajadzībām un nepieciešamību sniegt viņiem palīdzību.

 3. RPRB ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 4, RPRB biedru iestāšanās:

 4.1, RPRB var iestāties cietušie no komunistiskā režīma un  padomju režīma politiski represētie Latvijas pilsoņi  (kā arī Latvijā dzīvojošie Igaunijas vai Lietuvas pilsoņi), iesniedzot rakstisku pieteikumu, kura formu nosaka valde.

 4.2, Lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem valde. Atteikumu var pārsūdzēt biedru sapulcē.

 4.3, Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne agrāk kā pēc viena gada.

 5, RPRB biedriem ir šādas tiesības:

 5.1, Piedalīties biedrības pārvaldē, vēlēt biedrības pārvaldes un revīzijas institūcijas, kā arī tikt tajās ievēlētam.

 5.2, Saņemt informāciju par RPRB darbību, tai skaitā iepazīties ar tās pārvaldes un kontroles institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem.

 5.3, Piedalīties RPRB organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par tās darbības uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

 5.4, Biedrs var jebkurā laikā izstāties no RPRB, rakstiski paziņojot par to valdei.

 6, RPRB biedru galvenie pienākumi ir šādi:

 6.1, Ievērot RPRB statūtus, pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus.

 6.2, Regulāri maksāt biedru naudu, kuras lielumu  un maksāšanas kārtību nosaka valde un apstiprina biedru sapulce.

 6.3, Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt RPRB mērķu un uzdevumu īstenošanu.

 7, Biedrus, kas rupji pārkāpj statūtus vai nodara tai būtisku kaitējumu, biedru sapulce uz valdes ierosinājuma pamata var izslēgt no RPRB ar vismaz divu trešdaļu biedru sapulces dalībnieku lēmumu.

 8, RPRB augstākā institūcija ir tās biedru sapulce.

 8.1, Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi RPRB biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

 

8.2, Kārtējo biedru sapulci  sasauc valde. Ārkārtas biedru sapulce tiek sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai arī tad, ja to rakstveidā pieprasa  vismaz viena desmitdaļa RPRB biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

 8.3, Kārtējā gada pārskata biedru sapulce tiek sasaukta  vienu reizi gadā.

 8.4, Ja biedru sapulcē paredzēts ievēlēt vai atsaukt valdes vai revīzijas institūcijas locekļus, vai arī izskatīt jautājumus par statūtu grozījumiem, RPRB darbības izbeigšanu,  turpināšanu vai reorganizāciju, tad šāda sapulce jāizziņo ne vēlāk kā divas nedēļas pirms paredzētās sapulces dienas.

 8.5,  Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem. Ja biedru sapulcei nav iespējams pieņemt lēmumus minētā kvoruma trūkuma dēļ, tad valde ne vēlāk kā pēc divām nedēļām sasauc atkārtotu biedru sapulci ar tādu pašu darba kārtību. Atkārtotā biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja tajā piedalās ne mazāk kā pieci biedri.

 8.6. Pēc valdes ierosinājuma vai pēc ne mazāk kā 20 biedru sapulces dalībnieku pieprasījuma sapulce lemj par valdes locekļu pārvēlēšanu pirms termiņa.

 8.7,  Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to balso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem, izņemot lēmumus par statūtu grozījumiem vai par biedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu; šādiem lēmumiem nepieciešams vairāk kā divu trešdaļu klātesošo biedru vairākums.

 9, RPRB izpildinstitūcija ir valde, kas organizē un vada RPRB  darbību.

 9,1,  Valdi deviņu cilvēku sastāvā ievēl uz diviem gadiem biedru sapulce; tā var valdes locekļus arī atsaukt. Valde no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju un divus viņa vietniekus.

 9.2. Valdes loceklim nav tiesību savas pilnvaras nodot citai personai.

 9.3, Valdes pienākums ir nodrošināt biedru sapulces lēmumu izpildi; lemt par biedrības pārstāvju oficiālām pilnvarām; sekot politiskām norisēm, novērtēt tās un, ievērojot to iespējamās sekas, lemt par biedrības darbību tās mērķu sasniegšanā.

 9.4, Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, izņemot tos, kas pēc likuma vai statūtiem izlemjami vienīgi biedru sapulcē.

 9.5,  Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse valdes locekļu. Valde pieņem savus lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

 9.6, Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv RPRB kopīgi.

 10,   RPRB saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija ir revīzijas komisija.

 10.1,  Revīzijas komisiju trīs locekļu sastāvā uz diviem gadiem ievēl biedru sapulce.

 10.2,  Revīzijas komisijas loceklis nevar būt RPRB valdes loceklis. Agrākie valdes locekļi, kas izstājušies no valdes, nevar tikt ievēlēti revīzijas komisijā agrāk kā trīs gadus pēc izstāšanās no valdes.

 10.3,  Revīzijas komisija veic RPRB mantas un finanšu līdzekļu revīziju; seko, vai valdes darbība atbilst RPRB statūtiem; izvērtē RPRB grāmatvedības un lietvedības darbu; sniedz ieteikumus par RPRB finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu; savus atzinumus iesniedz biedru sapulcei. 

 10.4,  Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divi tās locekļi. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

 11,  RPRB darbības izbeigšanas gadījumā notiek tās likvidācija.

 1.1,  Likvidāciju veic valdes locekļi, ja likumā vai biedru sapulces lēmumā nav noteikts citādi.

 11.2,  Pēc likvidācijas atlikusī RPRB manta piekrīt Latvijas Politiski represēto apvienībai.

 

Rīgas Politiski represēto biedrības

valdes priekšsēdētājs                                              (Jānis Lapiņš)

Rīgā, 2006. gada 27. oktobrī

 

Rīgas Politiski represēto biedrības

valdes locekle                                                          (Benita Eglīte)

Rīgā, 2006. gada 27. oktobrī

 Statūti apstiprināti 2006. gada 19. oktobra biedru sapulcē un reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

 

 

   


Visas autortiesības aizsargātas (c) RPRB 2006-2007