Pieminekļa “Baigā gada upuriem” ideju skiču

KONKURSA NOLIKUMS

 

1. Vispārīgā informācija

1.1. Konkursa rīkošanas pamats

Likumā “Par valsts budžetu 2006. gadam”, kuru Saeima pieņēmusi 2005. gada 20. oktobrī,  19. pielikumā (p. 39.00.00) paredzēta dotācija Rīgas politiski represēto biedrībai – pieminekļa “Baigā gada upuriem” konkursam Ls 2000 apmērā. Likumā “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2006. gadam” ar Saeimas lēmumu piešķirta dotācija Rīgas politiski represēto biedrībai pieminekļa veidošanai 15 000 Ls apmērā.

1.2. Konkursa pasūtītājs

Rīgas Politiski represēto biedrība (reģistrācijas numurs 40008008394), Rīgā LV-1010, Antonijas ielā 6, telefons 7333247; pieņemšanas laiks trešdienās no 11 līdz 15.

 

1.3. Konkursa temats, mērķis un vieta

       Eiropas Padomes Parlamentārā Asambleja 2005. gada 25. janvārī pieņēma rezolūciju “Par nepieciešamību starptautiski nosodīt totalitāro komunistisko režīmu izdarītos noziegumus”. Rezolūcijas rekomendāciju daļā Asambleja ierosina izveidot piemiņas memoriālus totalitāro komunistisko režīmu upuriem valstīs, kuras cietušas no totalitārā komunisma. 2005. gada 12. maijā  arī Eiropas Parlaments un Latvijas Saeima pieņēma totalitāro komunismu nosodošas rezolūcijas. Eiropas Parlaments 2006. gada 5. aprīlī pieņēma programmu “Pilsoņi Eiropai”, kurā paredzēts atbalstīt projektus staļinisma upuru piemiņas iemūžināšanai.

       Vislielākos zaudējumus latviešu tautai 20. gadsimtā nodarīja komunistiskās PSRS okupācija, kuras sākumposmu 1940-1941. gadā tauta atceras kā “Baigo gadu”. Joprojām nav apzināti visi PSRS okupācijas laikā veiktā genocīda upuri – noslepkavotie, spīdzinātie, deportētie, apcietinātie un nometnēs ieslodzītie, kā arī trimdā aizdzītie Latvijas iedzīvotāji. “Baigais gads” iecerēts kā simbols visam padomju okupācijas laikposmam līdz pat 1994. gada 31. augustam, kurš prasījis milzīgus upurus, kura smagās sekas jūtamas vēl joprojām visās dzīves jomās un mūsu pašu vēl neatliektajās mugurās.

      Lai arī nacisma upuru piemiņai ir izveidota vērienīga piemiņas vieta ar vairākām monumentālām skulptūrām un piemiņas zāli - muzeju Salaspilī, kuras restaurācijai valdība piešķīrusi desmitiem tūkstošus latu, komunistiskā totalitārisma upuru piemiņa nav iemūžināta nozīmīgā piemiņas memoriālā, kurš atbilstu komunistiskās ideoloģijas nestā posta apmēriem, tādēļ nepieciešama piemiņas vieta Rīgas centrā, lai godinātu visu “Baigā gada” upuru piemiņu. Ar piemiņas vietas – Nacionālas nozīmes memoriāla veidošanas iniciatīvu 2002. gadā klajā nāca Okupācijas represijās bojā gājušo Piemiņas fonds. 2004. gadā Rīgas domes amatpersonas ierosināja veidot piemiņas vietu komunistiskā terora upuriem pie Okupācijas muzeja, apsolot izdalīt šim mērķim finansējumu. Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja 2006. gada 8. marta sēdē nolēma atbalstīt Rīgas politiski represēto biedrības 2005. gada jūlijā iesniegto priekšlikumu par pieminekļa “Baigā gada upuriem” izvietošanu laukumā pie Okupācijas muzeja.

 

 1.4. Konkursa dalībnieki

Konkurss ir atklāts. Konkursā aicināti piedalīties bez ierobežojumiem visi, kas vēlas un jūtas aicināti dot savu ieguldījumu Nacionālas nozīmes memoriāla  izveidošanā.

1.5. Piedāvājuma un devīzes atšifrējuma iesniegšanas vieta, termiņš un kārtība

Piedāvājums  vienlaikus ar devīzes atšifrējumu jāiesniedz Rīgas Politiski represēto biedrībai Rīgā, LV-1010, Antonijas ielā 6. Darbus var iesniegt personīgi trešdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00,  ceturtdien, 7. decembrī un piektdien, 8. decembrī no plkst. 17.00 – 19.00. Konkursa darbus var sūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē uz minēto adresi. Tiks izskatīti tikai tie darbi, kas būs saņemti personīgi vai pa pastu ne vēlāk, kā 2006. gada 8. decembrī .

 

2. Projekta apraksts, darba uzdevums

       Kā memoriāla galvenās sastāvdaļas iecerēts piemineklis, datorizēts upuru saraksts un esošais Okupācijas muzejs. “Baigā gada”  memoriāla veidošanas mērķis ir  radīt piemiņas vietu, kur mēs, mūsu viesi un īpaši svarīgi – mūsu nākamās paaudzes, garā šķirstot vēstures lapaspuses, mācītos kļūt stiprāki, mācītos pārvarēt notikušā sekas un nākotnē šādu genocīdu vairs nepieļaut. Memoriāla arhitektoniskajam un mākslinieciskajam risinājumam jāiemieso okupācijas upuru piemiņa un tautas pretestība okupācijai.

      Pieminekļa arhitektoniskajam un skulpturālajam veidojumam jāvēsta nākamajām paaudzēm par latviešu tautas ciešanām un varoņu garu padomju okupācijas gados, liecinot par tautas gara nesalaužamību un latviešu apņēmību atjaunot Latvijas valsti. Tam jārāda, cik lieli bija okupācijas nodarītā posta apmēri un vēl šobrīd esošās okupācijas sekas Latvijas dabā un tautas dvēselē (inteliģences un zemniecības iznīcināšana, tautas gara apspiešana, visu tradicionālo vērtību sagraušana, zemnieku saimniecību izpostīšana, tradicionālās ainavas un pilsētu arhitektūras degradēšana, u.c). Caur tautas posta atainojumu piemineklim jāpauž cerība uz gaišākām dienām nākotnē.

      Pašlaik laukumā pie Okupācijas muzeja izvietots piemineklis Latviešu strēlniekiem. Konkursa dalībnieki pēc savas izvēles var paredzēt tā pārvietošanu uz citu vietu, atbilstoši latviešu strēlnieku vēsturiskajai situācijai un nozīmei, vai tā iekļaušanu piemineklī “Baigā gada upuriem”, sniedzot argumentētu pamatojumu.

      Piemineklim jābūt vizuāli un asociatīvi saistītam ar  Okupācijas muzeja ēku, ņemot vērā ieplānoto ēkas paplašināšanas projektu. Piedāvājami jebkura stila darbi, izmantojot jebkuras tēlnieciskās jaunrades izpausmes formas, ieskaitot vislaikmetīgākās tehnoloģijas.

     Piemineklī jāparedz vieta paskaidrojošam uzrakstam, kā arī īsi formulētam uzrakstam par pieminekļa vai  Nacionālas nozīmes memoriāla galveno ideju. Konkursa dalībnieks var kādu no uzrakstiem arī neparedzēt. Uzrakstu tekstus (vai atteikšanos no tiem), kā arī valodu izvēli uzrakstiem  nepieciešams argumentēti pamatot.

 

 

3. Konkursā iesniedzamie materiāli

Konkursa dalībniekiem piedāvājumā jāiesniedz:

> Paskaidrojuma raksts (tai skaitā pieminekļa idejas (kā arī tā īstenošanas galveno principu) vārdisks apraksts ar norādi par materiālu pieminekļa izgatavošanai un aptuvenu izmaksu aprēķinu)  latviešu valodā datorrakstā  A4 formātā (vienā oriģināla eksemplārā ar divām kopijām).

> Pieminekļa skice – perspektīva vairākās projekcijās (vienā oriģināla  eksemplārā ar divām kopijām).

> Rātslaukuma un Okupācijas muzejam pieguļošā laukuma shēma, norādot pieminekļa novietni, Okupācijas muzeju un tā piebūvi – vienā oriģināla

 eksemplārā ar divām kopijām.

> Piemineklim piegulošās teritorijas plāns 1:100 (vienā eksemplārā).

> pieminekļa maketu (žūrijas komisija izskatīs arī piedāvājumus bez maketiem).

> Uzrakstu teksti latviešu valodā (vai motivācija, ja viens vai abi uzraksti netiek paredzēti), kā arī tulkojumi autora paredzētajās valodās  (vienā eksemplārā).

Vienlaikus ar piedāvājumu konkursa dalībniekiem jāiesniedz devīzes atšifrējums, norādot autora (autoru) vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīves vietas adresi, telefona numuru un profesiju, ievietojot to aizlīmētā aploksnē. Ja piedāvājumam ir vairāki autori, jānorāda arī iespējamā honorāra sadalījums.

 

4. Izejas datu saņemšana

Konkursa nolikums un laukuma plāns saņemams Rīgas politiski represēto biedrībā Rīgā, Antonijas ielā 6. tālrunis 7333247, trešdienās no plkst 10.00-14.00  vai citā laikā, sazinoties pa tālruni 29416226.

5. Prasības attiecībā uz piedāvājuma un devīzes atšifrējuma noformējumu

Piedāvājums un tam pievienotie materiāli jāiesniedz slēgtā veidā, apzīmēti ar devīzi (t.i., burtu vai vārdu sakopojumu, kas nodrošina piedāvājuma anonimitāti).  

Piedāvājuma oriģināls un katrs kopijas eksemplārs jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar uzrakstu attiecīgi “Oriģināls”, “1. Kopija” un “2. Kopija”; bez tam uz katras aploksnes jābūt uzrakstiem: 

Rīgas Politiski represēto biedrībai

Pieminekļa “Baigā gada upuriem” konkursam

Devīze “_____________________ “

PIEDĀVĀJUMS

Līdzīgi jāiesniedz devīzes atšifrējuma eksemplāri, tikai pēdējā rindā rakstāmi vārdi DEVĪZES ATŠIFRĒJUMS.

 

6. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

Galvenais vērtēšanas kritērijs:

 Piedāvājuma atbilstība šā nolikuma 2. sadaļā minētajiem nosacījumiem un piedāvājumu īstenojot  iegūstamais  emocionālais iespaids.

Vērtēšanā ņems vērā arī šādus papildus  kritērijus:

> Labi pārdomāta Rātslaukuma un Okupācijas muzejam pieguļošā laukuma telpiskās organizācijas ideja.

> Veiksmīga pieminekļa iekļaušanās apkārtējā vidē.

> Uzraksta (uzrakstu) atbilstība Nacionālas nozīmes memoriāla idejai (vai atteikšanās no uzraksta pamatojums).

 

 

7, Žūrijas komisijas lēmuma pieņemšanas termiņš

Žūrijas komisija paziņo savu lēmumu šā gada 14. decembrī.

 

8. Godalgu skaits, vērtība un sadales princips

Konkursa dalībnieku godalgu fonda lielums ir Ls 9967. Tas sadalās šādi (summas pēc nodokļu nomaksas):

 Pirmā  prēmija              Ls 2500

 Otrā  prēmija                Ls   2000                         

 Trešā prēmija                Ls  1400

 Trīs veicināšanas prēmijas pa Ls 650.

9. Termiņš, kādā tiks sniegtas atbildes uz papildu jautājumiem

Uz papildu jautājumiem par konkursa nolikumu, kas tiks iesūtīti rakstiski Rīgas Politiski represēto biedrībai  pēc konkursa izsludināšanas, atbildes tiks nosūtītas ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā.

 

10. Kārtība, kādā pēc konkursa rezultātu paziņošanas saņemami konkursa materiāli, kas nav godalgoti

Konkursam iesniegtos piedāvājumus, kas nav godalgoti, to autori ir tiesīgi saņemt mēneša laikā pēc konkursa rezultātu publicēšanas.

 

11. Godalgoto konkursa materiālu izmantošana

Konkursa dalībnieks, t.i. autors (Latvijas Republikas “Autortiesību likuma” izpratnē), iesniedzot savus materiālus Rīgas Politiski represēto biedrības rīkotajam konkursam, piekrīt un neiebilst, ka šī biedrība patur tiesības izmantot godalgotos materiālus, t. sk. daļēji tos pārveidojot, grozot, papildinot un izmainot projekta realizācijas gaitā  bez papildus atlīdzības un atļaujas.

12. Žūrijas komisijas sastāvs

Konkursam iesniegto piedāvājumu vērtēšanai Rīgas politiski represēto biedrība izveido žūrijas komisiju, kuru apstiprina ar biedrības valdes lēmumu.

 

13. Žūrijas komisijas tiesības un pienākumi

Pamatojoties uz konkursam iesniegto piedāvājumu skaitu un novērtējumu, žūrijas komisijai ir tiesības nepiešķirt pirmo godalgu un mainīt prēmiju fonda sadalījumu.

 

14. Dalībnieku tiesības un pienākumi

Konkursa dalībnieki, t.i., piedāvājumu  autori nav tiesīgi izziņot konkursā pieteikto darbu bez Biedrības rakstveida atļaujas. Izziņošanas tiesības autori uztic vienīgi Biedrībai pēc  piedāvājumu iesniegšanas termiņa notecējuma vai datumā, kad notikusi rezultātu paziņošana.

 

 

 

 Rīgas Politiski represēto biedrības priekšsēdētājs                                   Jānis Lapiņš.

 

 

 


Visas autortiesības aizsargātas (c) RPRB 2006-2007